مدیران شرکت

 

احمد خوشرو

بنیان گذار و رییس هیئت مدیره

 

 

 

دکتر احد خوشرو

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره